Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Víš co znamená dokonalost?

You are deeply loved by God.
Do you know that?
I mean, do you really know that?
Because if you do,
you will move through life without fear.
You will know that only Perfection can occur.

Yes, yes, I know,
sometimes the things that occur
don’t look perfect…
But that is only a matter of perspective.
Because you can’t see Perfection
it does not mean it is not there.

Give it Time.
It will show itself for sure.

Then you will again smile at God’s love…
and how it plays out.

For now, trust that it will.
Always.
And in all ways.

I would not tell you this when it wouldn´t be true.

Neale Donald Walsch

Bůh Tě hluboce miluje.
Víš to?
Myslím, jestli to opravdu víš?

Protože pokud ano,
Pak budeš procházet životem beze strachu.
Budeš vědět,
že může nastat pouze dokonalost.

Ano, ano, já vím, někdy věci, které se vyskytnou,
nevypadají dobře.
Ale to je jen otázka úhlu pohledu.
Protože pokud Ty nedokážeš vidět dokonalost,
neznamená to, že ona tam není.

Dej tomu čas.
Dokonalost se projeví.
Určitě.
Potom se opět nad Boží láskou usměješ
a taky nad tím,
jakým způsobem se ukáže.

Pro tuto chvíli věř tomu,
že to tak bude.
Vždycky. A ve všech oblastech.

Neříkal bych Ti to, kdyby to nebyla pravda.

  • 100% ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ

    100% mých studentů dokončilo maturitní zkoušku z angličtiny s výborným či chvalitebným prospěchem. Chcete být mezi nimi? Kontaktujte mne co nejdříve